atžvengti


atžvengti
atžvéngti 1. intr. S.Dauk, K, Š, žvengiant atbėgti: Atlėkė, atžvéngė kumelys . Ogi kad atlekia, kad atžvengia, kad atprunkščia žirgas, kad kaip po mėnesiu gražumas – viskas žėri, blizga BsPII119(Srd). Tai atjoja bernelis puikuonėlis, tai atžvengia žirgelis juodbėrėlis LTR(Lzd). 2. intr. atliepti žvengimu: Kumelė ažužvéngė, ką netoli, ir tę atžvéngė [kiti arkliai] Dv. Kumelaitė garsiai sužvéngė, bet niekas jai neatžvéngė (ps.) Brž. | refl. Dkš, Pg: Kumelėle, atsižvénk! Gdl. Vai atsižvengė sunkiai žirgelis, po berneliu eidamas LLDII164(Lzd). 3. tr. žvengimu atgauti: Atžvéngs žirgelis abrakėlį, n’atverks mergelė vainikėlio JV221. Nebatžvengs žirgelis grynų aviželių, nebatverks mergelė rūtų vainikelio D61. Nebeatžvengsi baltų avižėlių, nebeatverksi tetušio dvarelio LTR(Sln). Neatžvengė žirgas naujųjų stonelių, neatverkė merga jaunųjų dienelių (d.) Tvr. Nebatžvengsi avižų, nebatverksi piningų Kos151. \ žvengti; apžvengti; atžvengti; įžvengti; išžvengti; nužvengti; pažvengti; paržvengti; peržvengti; pražvengti; prižvengti; sužvengti; užžvengti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apžvengti — tr. žvengiant apgailėti: Leiskis sukapojamas, bet įprašyk, kad mane išleistų tavo kaulus apžvengti (ps.) S.Dauk. žvengti; apžvengti; atžvengti; įžvengti; išžvengti; nužvengti; pažvengti; paržvengti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžvengti — intr. Rtr, KŽ 1. kurį laiką žvengti: Arkliai visą naktį išžvengė Š. 2. pajėgti žvengti: Mūsų kumelys gerai išžvengia Š. 3. refl. nusižvengti: Kumelys išsižvengė Š. 4. žvengiant išeiti, išvažiuoti: Ne išlėkė, ne išrūko ar išžvengė, kaip kitų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nužvengti — intr. 1. trumpai sužvengti: Tas arklys ka nužvengė – nu neisiu daugiau čia, nemiegosiu Graž. | refl. N, Š, DŽ, Drsk, Kč: Žirgytis graudžiai nusižvengė K. Ten arklys vienas paliktas nusižvengė J. Tik štai kasžin kas sudriumbėjo ant kiemo, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržvengti — intr. 1. Dr žvengiant parbėgti: Jau žirgeliai paržvengia, jau kurteliai parbėga TDrIV59(Vlk). Lauk manę parjojančio, kurtelių parlojančių, žirgelių paržvengiančių KrvD59. 2. refl. ilgai žvengiant nuvargti: Eis Daniula į stainią žirgelių žiūrėti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pažvengti — intr. 1. Sut, NdŽ kurį laiką žvengti: Pažįsta kumelikė, pažvenga pamačiusi [buvusį šeimininką] Rdn. 2. NdŽ prk. smarkiai pasijuokti: Visaip yra: žmogus i pažvengi, i parėki Krš. Jai kad tik su bernais pažvengus Krč. Pasistumdysma už klėties, jei… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržvengti — intr. garsiau iššaukti: Dėl viso pikto krepšy tikrą katiną nešiojuos. Tegul ir ne Sibiro, bet spustelėjus taip smagiai užkniaukia, kad jokie obuolmušiai neperžvengs! rš. žvengti; apžvengti; atžvengti; įžvengti; išžvengti; nužvengti; pažvengti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pražvengti — intr. prk. kurį laiką prasijuokti, prasikvatoti: Tvarkos [namuos] te nėr – ana pardien fermoj pražvengia Slk. žvengti; apžvengti; atžvengti; įžvengti; išžvengti; nužvengti; pažvengti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prižvengti — tr. 1. S.Dauk žvengimu prikelti, prižadinti: Mane kumelys prižvengė Lp. O aš viliuos, kad muno arkliai prižvengs vedu iš numirusių BM401(Slnt). 2. žvengimu sugrąžinti: Nebeprižvengsi aukštų stonelių, nebepriverksi jaunų dienelių LTR(Kp). 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužvengti — intr. 1. S.Dauk, Sut, J, LL312, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1 trumpai žvengti, nusižvengti: Jo gi neguldytas eržilas buvo, kad sužveñgs! Vdn. Arklys supykęs kap ir sužvengia Brb. Dvylektą valandą tokiu milžionišku balsu arklys sužvengė Krtn. Laibu balsu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užžvengti — intr. 1. NdŽ, DŽ1 imti žvengti: Vakare užužvengė kumelys Kpr. Kad tu toks geras vagis, tai tu pavok – yra tokioj karalystėj toks arklys, kad jis užžvengia, tai nuo stogų guntai nulekioja BsPIV170(Graž). Miškelin žužvengė – anei dūko nėr [arklių]… …   Dictionary of the Lithuanian Language